Er is veel verwantschap tussen Sexual Grounding Therapie (SGT) en de theorie rondom gehechtheid. Het spiegelen, het zorgen voor veiligheid en het mentaliseringsproces zijn bij beide belangrijke pijlers om inadequate ouder-kind relaties te herstellen. De hechtingstheorie richt zich  vooral op de jongere leeftijd tot 4 jaar. Sexual Grounding begint ongeveer vanaf die leeftijd. Waar veel ontwikkelingstheorieën focussen op de ontwikkeling van seksualiteit tot aan de volwassenheid, gaat Sexual Grounding door tot aan het einde van het leven. Juist hierdoor kan Sexual Grounding Therapie een welkome aanvulling zijn op de huidige literatuur, aangezien er nog steeds weinig beschreven is rondom therapie in deze leeftijdscategorie en er weinig onderzoek is gedaan naar het effect van gehechtheid op de seksuele intieme relatie na de start van de volwassenheid.

Volgens Willem Poppeliers, grondlegger van Sexual Grounding-theorie en therapie, heeft de mens het potentieel in zich om zich seksueel volledig en vrij uit te drukken in de intieme relatie met een gekozen partner. Liefde en seksualiteit in het perspectief te zien van relaties en generaties geeft vervulling in de relatie en in het leven van elk individu.

SGT heeft als doel de oorspronkelijke levensenergie weer vrij te maken, door aarding in de seksualiteit te brengen. Dit gebeurt door de verbinding tussen hart en genitaliën en tussen genitaliën en hart te herstellen en dit te harmoniseren in heel het lichaam. Hiermee komt er een stabiele stroom van opwinding en liefde in jezelf. Hierdoor kan je de ander benaderen vanuit autonomie. De geliefde wordt niet langer het substituut van de ouder met alle verwikkelingen die dit tot gevolg kan hebben. Door middel van vele oefeningen wordt je geleerd om je verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen seksuele energie en opwinding. Je ontwikkelt zowel je mannelijke als je vrouwelijke kant. Je brengt deze vanuit polarisatie in de jongere jaren naar harmonisatie in de middenleeftijd. Dan is het mogelijk om naar de transformatiefase te gaan op oudere leeftijd.

Tijdens de SGT-Basis waar de herverbinding van de genitaliën met het hart centraal staat, vindt er veelvuldig herverbinding plaats van de totale mens. Tijdens deze herverbindingsfasen zal er ook herstel optreden van het basale hechtingssysteem, die op de leeftijd van nul tot twee jaar van het kind is ontstaan in interacties met de eerste verzorgers. Door positieve stimulatie en gezien worden in de genitale ontwikkeling, waarbij het hart en het hoofd wordt meegenomen, vindt de herverbinding op genitaal gebied plaats. Hierna volgt de verinnerlijking van de ouders in het kind en kan het seksueel zelfstandig worden. Hierdoor kan de jong volwassene afstand nemen van de ouders om daarna in de dyade met een partner te kunnen gaan. Tijdens de therapie, krijgen de deelnemers meer bewustzijn rondom hun hechtingsstijl welke ze ontwikkeld hebben op jonge leeftijd, Vooral in de SGT-Advanced waar de vele aspecten van de intieme seksuele relatie wordt verkend, wordt dit bewustzijn vergroot.

Door in de therapie, waarin men leert om dieper in de intieme seksuele relatie te gaan en te gaan herverbinden met de ouders, schoonouders en grootouders, komen opnieuw de gehechtheidsstijlen aan de oppervlakte. Daarnaast bevordert Sexual Grounding Therapie een veilige relatie, zodat mensen met een onveilige gehechtheidsstijl zich hier veiliger door gaan ervaren. Een groter bewustzijn van het thema gehechtheid en hoe met de diverse gehechtheidsstijlen om te gaan geeft dan ook een diepere dimensie aan Sexual Grounding Therapie.

Gehechtheidsstijl en het effect op de intieme seksuele relatie

In het algemeen kan je zeggen dat de hechtingsstijl die men als kind heeft ontwikkeld, zich ook weer laat zien als men een diepere verbinding aangaat. Bowbly (1973) merkte toentertijd al op dat het gehechtheidssysteem invloed heeft op het intieme-seksuele systeem, met name op de beleving hiervan en de afstemming van veiligheid en opwinding.

Eagle ( Diamond 2007) zei dat gehechtheid en seksualiteit twee verschillende ontwikkelingssystemen zijn, maar dat ze overlappingen hebben en dat ze soms tegengesteld werken.
Holmes (2010) concludeerde na veel onderzoek, van hem zelf en van anderen, dat de opwinding die gepaard gaat met het aangaan van de binding en de opwinding vanuit de seksuele energie tot verwarring kan leiden. Nader onderzoek zou hier nog meer helderheid over kunnen geven.

Wat uit de literatuur verder naar voren komt, is dat veiligheid een belangrijk aspect is in de relatie voor een goede intiem-seksuele uitwisseling. Ook dat mensen pas in staat zijn om te spelen en plezier te hebben als hun gehechtheidsbehoeften zijn bevredigd (Collins 2006). Dat hier de nieuwsgierigheid naar de partner ook bij hoort, is niet verbazingwekkend.

Hoe meer de intimiteit zich verdiept, hoe meer de mogelijke wonden vanuit de vroege ontwikkeling met betrekking tot hechting open komen te liggen. Om dit te voorkomen, wordt dan veelal de overlevingsstrategie sterker. Dus de gehechtheidsstijl komt meer tot uitdrukking in de relatie.

Binnen de intiem-seksuele uitwisseling is het belangrijk om het vermogen te hebben om tot integratie van het gehechtheidssysteem en het seksuele systeem te komen. Indien dit op jonge leeftijd gesplitst is, geeft dit moeilijkheden in de intiem-seksuele relatie (Lichtenberg 2007) . Juist deze splitsing krijgt veel aandacht binnen SGT en vanaf de jongste leeftijdsfase wordt aan herstel van verbinding tussen hart en geslacht gewerkt.

Tijdens de seksuele uitwisseling is elke partner zowel op zichzelf als gefuseerd met de ander. Zowel het op zichzelf kunnen zijn in de nabijheid van de ander, als tijdelijk gefuseerd zijn met de ander, kan erg gemakkelijk leiden tot herleving van onbewuste processen die zijn opgedaan in de vroege hechtingsfase.

Onderzoek in de komende jaren zal nog veel verrijking geven over hoe het gehechtheids- systeem en het seksuele systeem op elkaar ingrijpen.

Ook Sexual Grounding Therapie-trainers en -therapeuten kunnen hier een aandeel in nemen. De kennis en ervaringen die zijn opgebouwd in de laatste 24 jaren, vooral vanuit de lichaamsgerichte psychotherapie, kunnen in mijn ogen een aanwinst zijn op de onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan.

Voor meer info: www.minisoer.nl waar ook mijn hele scriptie (2011) staat

Deel deze informatie